Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij voelen ons verantwoordelijk voor mens en natuur. Wel zo vanzelfsprekend, vinden wij. Wij streven naar een wereld die ook voor onze kinderen een fijne plek blijft. Om te wonen, te werken en plezier te maken.

Sebastiaan Dekkers, algemeen directeur:

Kinderopvang is erop gericht om bij te dragen aan een optimale ontwikkeling en een gelukkig leven voor kinderen. Maar hoe gelukkig wordt dat leven als we aan de andere kant de planeet op volle kracht uitputten, vervuilen en opwarmen? Duurzaamheid is daarom een onmisbaar onderdeel van onze filosofie en pedagogische visie. Wij maken onze kinderopvang op allerlei vlakken duurzamer en creëren bewustzijn bij onze kinderen over het belang van natuur en groen. Uiteindelijk willen we naar een uitstootvrije opvang.

Duurzame kinderopvang

Kinderopvang en duurzaamheid zijn in de visie van KOSMO onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij maken onze kinderopvang op allerlei vlakken duurzamer en creëren bewustzijn bij de kinderen die we opvangen over het belang van natuur en groen. Uiteindelijk willen we naar een klimaatneutrale (of zelfs klimaatpositieve), uitstootvrije opvang. 

“Samen met 4Kids hebben we in 2021 20.000 bomen geschonken voor aanplant van 2,5 hectare bos, ter volledige uitstootcompensatie over 2020 en 2021.” Lees meer over onze CO2 compensatie door aanplant bos.

Activiteiten in de opvang

Ook met de kinderen in de opvang proberen wij duurzaamheid als thema op te pakken. Zo zijn er insectenhotels gebouwd, leren wij ze over de wereld en praten wij actief over de natuur. We nemen ze waar mogelijk graag mee op stap de natuur in; zo kunnen zij ontdekken én leren dat we goed op onze planeet moeten passen.

Duurzaam Ondernemen

Naast deze bewustwording en ‘opvoeding’ maken we onze opvang ook echt duurzaam. Denk aan circulaire gebouwen, duurzaam vervoer (elektrische auto of fiets), zonnepanelen en warmtepompen op onze locaties, energiezuinige wasmachines, afvalscheiding, groene oftewel duurzame alternatieven voor boodschappen, wasmachines en nog meer.

Een aantal voorbeelden

  • Onze buitenruimtes richten we zo duurzaam mogelijk in, met meer groen en minder tegels, en met natuurlijke materialen voor speeltoestellen. Groene speelruimte en natuur is gezond voor kinderen en ook leerzaam. Daarom maken we ruimte voor moestuinen – waar kinderen leren over gezonde voeding – en andere natuuractiviteiten. 
  • Om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen – bij het bouwen, verwarmen en verlichten van gebouwen en het vervoer van kinderen en medewerkers – te minimaliseren, investeren we niet meer in fossiele technieken. Iedere nieuwe auto en verwarmingsinstallatie is elektrisch. Alle energie kopen we groen in, we kopen zo duurzaam mogelijke apparaten en we sturen actief op energieverbruik voor verwarming en verlichting van binnenruimtes
  • We investeren in vergroening van onze gebouwen, voor isolatie ‘s winters, verkoeling ‘s zomers en het vasthouden van regenwater tegen verdroging. Bij nieuwbouw en renovatie zetten we standaard in op verduurzaming.

Kansengelijkheid bevorderen

Onze invulling van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of verminderen. Wij gaan daarin verder dan de wettelijke verplichting, door álle jonge kinderen VVE aan te bieden in de vorm van ons programma “Uk & Puk”. Dit door het Nederlands Jeugdinstituut goedgekeurd VVE-programma sluit aan bij onze pedagogische visie. We trainen daarom al onze pedagogisch medewerkers in “Uk & Puk” om hen een kwaliteits- en verdiepingsslag te laten maken in het leren kijken, luisteren en aanvoelen van kinderen. Met als uiteindelijke doel de kansengelijkheid te bevorderen. Lees meer over het programma “Uk & Puk”.

Kan het digitaal?

Fijn om alles op papier te hebben? Of mag het ook digitaal. Deze vraag stellen wij aan onze ouders en zakelijke partners. Want zo kunnen we samen het milieu sparen. En dat geldt ook voor de post. Dit houden we minimaal, door zoveel mogelijk via de mail en Konnect (ons ouderportaal) te regelen. De maandelijkse urenregistratie en facturatie zijn bijvoorbeeld volledig digitaal. Maar heb je zelf geen internet of mailadres? Of vind je het fijn om toch alles op papier, in een map te hebben? Dat is natuurlijk ook gewoon mogelijk!

Duurzame initiatieven

De afgelopen tijd hebben we al tal van initiatieven genomen en stappen gezet richting een duurzame kinderopvang. Onze verdere ambities hebben we onder meer vastgelegd in ons Duurzaamheidsplan 2025, onder de titel “KOSMO, groen van binnen en buiten”. Belangrijkste doel is bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering, omdat daar onze organisatie de meeste impact kan maken. Daarnaast willen we bijdragen leveren aan afval- en stikstofreductie, zoetwaterbescherming en terugdringen van chemische vervuiling met bijvoorbeeld ons voedings- en inkoopbeleid. Dit alles gebaseerd op ons sociaal fundament.

"De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden, de één na beste tijd is vandaag!"

Duurzaam nieuws

17 maa 2022

De eerste bomen zijn geplant!

17 jan 2022

Wij gaan voor kansengelijkheid met voorschoolse educatie voor álle jonge kinderen.

25 mei 2021

De Huve in Tubbergen vergroent!

18 maa 2021

CO2 compensatie door aanplant bos

11 maa 2021

Groen schoolplein

27 nov 2020

Gasloze vestiging

14 jun 2020

Insectenhotels